Gå till innehållet

Redigera ett begrepp

På editera uttrycks information om begrepp med hjälp av egenskaper/fält från metadatastandarden SKOS. För att ge bättre översikt har de olika fälten delas upp på editera i fyra sektioner termer, dokumentation, relationer och mappningar.

Begreppets termer

Ett begrepp har ofta olika benämningar, termer, som alla refererrar till samma sak. Ett begrepp får ha max en föredragen term per språk. Till detta kan man också tillhandahålla ett antal alternativa termer, flera per språk är tillåtna. Slutligen kan man också ange dolda termer för att lista de termer som inte längre rekommenderas att man använder men som kan vara bra att matcha mot till exempel för bakåtkompatibilitet, bättre sökresultat osv. Vi fortsätter på exemplet med fordon och tar begreppet med adressen https://dataportal.se/concepts/fordon/moped. Den föredragna termen är rimligtvis här moped, alternativa termer är moppe och motorvelociped medans dolda termer är knarr och vespa.

Skärmdump av redigera begreppets termer

Begreppets dokumentation

För att vi ska ha samma tolkning av ett begrepp är det bra att tillhandahålla mer information om begrepp än dess olika benämningar (termer). Metadatastandarden SKOS erbjuder följande fält:

 • Definition (skos:definition) - en kortfattad text som någorlunda stringent beskriver hur begreppet ska förstås. Här är det viktigt att man beskriver noga så man inte misstar för homonymer, t.ex. att moppe i detta fall inte syftar på att man ger någon stryk.
 • Användningsanmärkning (skos:scopeNote) - en text som hjälper att kontextualisera och begränsa begreppets användningsområde. T.ex. att moped här ska tolkas ur perspektivet trafiklagstiftning, inte populärkultur.
 • Exempel (skos:example) - här ger man exempel på vad som avses med begreppet.
 • Historisk anmärkning (skos:historyNote) - en text som beskriver hur begreppet har vuxit fram och eventuellt om dess betydelse ändrats över tiden.
 • Redaktionell anmärkning (skos:editorialNote) - information som riktar sig till den som underhåller begreppet.
 • Förändringsamärkning (skos:changeNote) - en slags redaktionell anmärkning som motsvarar redaktörens ändringar över tid.
 • Anmärkning (skos:note) - om inget av de övriga dokumentationsfälten passar kan man använda detta fält.

Skärmdump av begreppets dokumentation

Begreppets relationer

Begreppets relationer innefattar länkar till andra begrepp i samma terminologi, för länkar till begrepp i andra terminologier se sektionen med mappningar nedan.

Det finns ett antal relationer som för ett visst begrepp möjliggör att peka ut överliggande och underliggande begrepp såväl som till terminologin som begreppet tillhör. Dessa relationer, skos:narrower, sko:broader och skos:inScheme redigerar man inte för hand, istället uppdateras de när du flyttar runt begrepp i hierarkin. Ett begrepp som är överliggande har en bredare definition och kan användas i alla situationer där det underliggande begreppet används men då med sämre precision. Relationen skos:narrower underhålls också automatiskt och är en invers till skos:broader. Relationen skos:inScheme pekar på det sammanhållande terminologi entiteten och ändras inte, denna relation används ofta för att söka fram alla begrepp som hör till en viss terminologi.

Det finns bara en relation, skos:relation, som man kan redigera direkt i formuläret (under sektionen relationer). Med hjälp av denna relation kan man förbinda begrepp som ligger på olika ställen i hierarkin men som ändå är snarlika. För att fortsätta på exemplet med fordon, elbil ligger under begreppet bil och elmoped passar att lägga till under moped. De har helt klart relaterade egenskaper i egenskap av att vara elfordon men de ligger på olika ställen i hierarkin. För att uttrycka att de har relaterade egenskaper lägger vi därför till en skos:relation mellan dem.

Skärmdump av begreppets relationer

Begreppets mappningar

För att länka samman ett begrepp som befinner sig i olika terminologier kan man använda en mängd olika mappningsrelationer, dessa är:

 • exakt motsvarande (skos:exactMatch) - ett begrepp som har samma definition och avgränsningar som i denna terminologi, används t.ex. för begrepp som kopieras över av praktiska skäl mellan terminologier och ges en egen webbadress.
 • snarlikt (skos:closeMatch) - ett begrepp som i stora drag motsvarar samma defintion och avgränsningar.
 • relaterat (skos:relatedMatch) - samma användningsområde som skos:related, fast till begrepp i en annan terminologi.
 • överordnat (skos:broadMatch) - samma användningsområde som skos:broader, fast till begrepp i en annan terminologi.
 • underordnat (skos:narrowMatch - samma användningsområde som skos:narrower, fast till begrepp i en annan terminologi.

Skärmdump av begreppets mappningar